Особливості діяльності банківської системи України в умовах зовнішньої агресії


У зв’язку з неможливістю здійснювати банківське регулювання та нагляд, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю банків у Криму, а також на виконання Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” Національний банк України у травні був змушений припинити подальшу діяльність українських банківських установ та їхніх відокремлених підрозділів у АР Крим.

З 06.05.2014 заборонено встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, які розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території АР Крим і м. Севастополя. Відтак з 06.05.2014 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ” та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК “МОРСЬКИЙ” було виключено з Державного реєстру банків.

Крім того, відбулося закриття відокремлених підрозділів 67 українських банків, а саме: трьох представництв, дев’ятьох філій та 1 425 відділень. Після відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій участь ПАТ “ЧБРР” і ПАТ Банк “МОРСЬКИЙ” у СЕП було припинено. До розрахунку показників грошово- кредитної статистики дані статистичної звітності вказаних банків не включаються з квітня 2014 року.

Внаслідок анексії АР Крим та розгортання воєнних дій на частині території Донецької та Луганської областей склалася ситуація, яка унеможливлювала роботу банківської системи у звичайному порядку. У зв’язку з цим Національний банк України вжив всі необхідні заходи для налагодження стабільної роботи СЕП у зазначених регіонах та в червні 2014 року забезпечив роботу СЕП на резервному вузлі. Також тимчасово було централізовано усі розпорядчі, контрольні та інші функції стосовно регулювання ліквідності та проведення операцій з банками тих територіальних управлінь Національного банку, які не мали можливості здійснювати свої функції з технічних або спричинених фізичною загрозою життю працівників причин.

Уже в липні Національний банк України упорядкував правила роботи банківської системи в надзвичайному режимі32. З метою забезпечення стабільності фінансової системи України та 32 Постанова Правління Національного банку України від 23.07.2014 № 436.

Річний звіт 2014 Національний банк України 91 недопущення потрапляння державних коштів, коштів банків та інших установ до терористичних угрупувань було призупинено здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які контролюються терористами на території Донецької та Луганської областей. Також Національний банк України врегулював питання обмеження здійснення фінансових операцій банками та небанківськими установами і національним оператором поштового зв’язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/ міжнародних платіжних систем та/або їхніми учасниками, в населених пунктах, які не контролюються українською владою.

Після переходу району/міста обласного значення Донецької та/або Луганської областей під контроль української влади банками відновлюються фінансові операції. У разі неможливості вивезення готівки та інших цінностей банки отримали право пошкоджувати готівку унормованими способами, які забезпечують втрату грошовими знаками платіжних ознак. Було створено робочу групу Національного банку України, яка сприятиме відновленню діяльності банківської системи на цих територіях.

Після запровадження надзвичайного режиму ПАТ “УКРКОМУНБАНК” та АТ “СП БАНК” повідомили Національний банк України про неможливість функціонування банків та в липні 2014 року роботу цих банків у СЕП було заблоковано, банки було тимчасово виключено з Довідника учасників СЕП. Підкріплення банків готівкою для підрозділів у Донецькій області здійснювалося територіальними управліннями інших областей на загальну суму 1.9 млрд. грн.

На клопотання банків, підрозділи яких розташовувались в Донецькій та Луганській областях, територія яких не контролюється українською владою, Національним банком України за 2014 рік підготовлено 26 розпорядчих документів, з них – 18 розпоряджень НБУ для 14 банків на пошкодження банкнот та вісім розпоряджень НБУ для шістьох банків на знищення зразків банкнот національної валюти.

У подальшому відповідно до ситуації, яка склалась у непідконтрольних владі населених пунктах, Національний банк України удосконалив порядок організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі. Зміни торкнулись як організації роботи з готівкою, так і режиму роботи СЕП в умовах, що загрожують їхньому нормальному функціонуванню.

Зокрема, деталізовано правила організації захисту приміщень банків України, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, знищення/пошкодження грошових 33 Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466. Річний звіт 2014 Національний банк України 92 знаків національної валюти в разі неможливості вивезення готівки, методи захисту інформації тощо.

Відповідно до прийнятих Верховною Радою України законодавчих норм Національним банком України було визначено особливості застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим". Визначено, що особа, місцезнаходженням якої є територія Криму, прирівнюється до нерезидента, а за інвестиційними операціями – до іноземного інвестора.

Фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою та отримала передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її проживання на материковій частині України, є резидентом України. Резидентам України заборонено здійснювати інвестиції в об’єкти, розташовані чи зареєстровані на території Криму. Договори, укладені між суб’єктами Криму та суб’єктами материкової території України, прирівнюються до зовнішньоекономічних договорів.

Визначено, що валютою проведення розрахунків між юридичними особами, фізичними особами- підприємцями, які зареєстровані на материковій території України, та суб’єктами Криму за поточними торговельними операціями може виступати іноземна валюта та/або гривня.

Переказ коштів з метою оплати зобов'язань, пов'язаних з розташованим на території Криму майном, резиденти здійснюють з власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках. Якщо такий переказ здійснюється резидентом у гривнях, то уповноважені банки перераховують кошти в гривнях через кореспондентські рахунки банків- нерезидентів у гривнях.

Установлено, що документи, рішення, видані органами Російської Федерації та незаконними органами, створеними на території вільної економічної зони “Крим”, щодо суб’єктів Криму та їхньої діяльності є недійсними та не можуть використовуватися банками під час проведення операцій суб’єктів Криму, здійснення заходів валютного контролю та фінансового моніторингу. Також цим рішенням було заборонено проведення на материковій території України залучення депозитів, у тому числі за раніше укладеними та пролонгованими договорами, та надання і пролонгація кредитів, у тому числі за кредитами овердрафт, у російських рублях. СЕП на тимчасово окупованій території України не застосовується.

З метою зменшення впливу на діяльність банківської системи обставин, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, запровадженням надзвичайного режиму роботи банківської Постанови Правління Національного банку України від 03.11.2014 № 699 та від 16.12.2014 № 810 на території Донецької та Луганської областей та девальвацією національної валюти, Національним банком було прийнято рішення не застосовувати до банків заходи впливу за порушення окремих економічних нормативів, збільшення частки негативно класифікованих активів, порушення порядку формування та зберігання обов’язкових резервів. При цьому банкам було встановлено допустимі умови та обмеження щодо здійснення окремих операцій, які можуть наразити їх на додаткові ризики.

Упродовж строку тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя банки отримали право класифікувати іпотечний кредит, наданий примусово переміщеній особі, яка не здійснює погашення основної суми іпотечного кредиту та відсотків за ним, а забезпеченням за яким є майно, розташоване (зареєстроване) на тимчасово окупованій території, за категорією якості, визначеною банком на дату початку тимчасової окупації.

Зазначені зміни спрямовані на пом’якшення негативного впливу тимчасової окупації частини території України на фінансовий стан банків- кредиторів. Довідково: В жовтні набув чинності Закон України від 02.09.2014 № 1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, нормами якого тимчасово скасовано пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і договорами позики в період проведення антитерористичної операції. Норми Закону стосуються громадян України з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводиться антитерористична операція.